Zestaw P2, informator CKE, 2008

Liczba $\begin{gather*}
7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^5}
\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}7^{\frac{4}{5}}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}7^{3}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}7^{\frac{20}{9}}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}7^{2}\end{gather*}$
Dana jest funkcja $y=f(x)$ określona dla $x\in\left\langle -1,8\right\rangle$, której wykres jest przedstawiony na rysunku:
Zestaw P2, informator CKE, 2008 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 246

Wskaż zbiór wartości tej funkcji.
A. $\left\{-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8\right\}$
B. $\left(-1,4\right)$
C. $\left\langle -1,4\right\rangle$
D. $\left\langle -1,8\right\rangle$
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A. $4$
B. $4\sqrt{2}$
C. $16$
D. $16\sqrt{2}$
Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równa
A. 4
B.5
C. 6
D. 9
Wykres funkcji kwadratowej $f(x)=(x-3)^2-2$ nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A. $y=-3$
B. $y=-1$
C. $y=1$
D. $y=3$
Odcinki $AB$ i $CD$ są równoległe. Długości odcinków $AB$, $CD$, i $AD$ są podane na rysunku.
Zestaw P2, informator CKE, 2008 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 13. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 247

Długość odcinka $DE$ jest równa
A. 44
B. 40
C. 36
D. 15
Wskaż równanie okręgu środku $S=(1,-2)$ i promieniu $r=2$.
A. $(x-1)^2+(y+2)^2=2$
B. $(x+1)^2+(y-2)^2=2$
C. $(x-1)^2+(y+2)^2=4$
D. $(x+1)^2+(y-2)^2=4$